About Us

เกี่ยวกับเรา

Home > About Us

ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB)

เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีภารกิจหลัก คือ เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยชนิดบูรณาการในประเด็นวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมไปถึงการติดตามและประสานงานภายในและภายนอกชุดโครงการเพื่อให้โครงการวิจัยบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

THAI-GLOB Timeline